ستاره اول
آیفون XR | 1398/5/8
جناب آقای

منصور پورمراد

از شاهین دژ
0990 **** 541